Algemene voorwaarden

Wij vragen uw aandacht voor de Algemene Voorwaarden van Kwartier Noord / Horecabedrijf gevestigd te Katlijk aan de W.A. Nijenhuisweg 7 opererend onder de handelsnaam Kwartier Noord en Restaurant Smûk.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Kwartier Noord te leveren producten of te verrichten diensten op de locatie W.A. Nijenhuisweg 7 te Katlijk of op overeengekomen locatie van derden.

De Algemene Voorwaarden van Kwartier Noord zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland te Leeuwarden en wordt tevens gepubliceerd op de website www.kwartiernoord.nl/algemene-voorwaarden.

Artikel 1 Definities
Onder de navolgende woorden wordt in de Algemene Voorwaarden, en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan.
1.1 De partijen
1. Kwartier Noord, W.A. Nijenhuisweg 7 te Katlijk, nader ook te noemen “Kwartier Noord” of “horecabedrijf”.
1.1 Restaurant Smûk, handelsnaam voor het restaurantbedrijf van Kwartier Noord.
2. De opdrachtgever met wie een overeenkomst is aangegaan, nader ook te noemen “klant” of “gast”.
3. Genodigden, nader ook te noemen “gast(en)”.
1.2 Gastheer/gastvrouw
Degene die Kwartier Noord vertegenwoordigt bij het uitvoeren van horecaovereenkomsten.
1.3 Verlenen van horecadiensten
Het door Kwartier Noord verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.
1.4 Klant
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met Kwartier Noord een horecaovereenkomst heeft gesloten.
1.5 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de Algemene Voorwaarden van gast, of klant, wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.
1.6 Horecaovereenkomst
Een overeenkomst tussen Kwartier Noord en een klant terzake een of meer door Kwartier Noord te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt ook de term “reservering” of “opdrachtbevestiging” gebruikt door Kwartier Noord bij het opstellen van een horecaovereenkomst.
1.7 Reserveringswaarde
De minimale omzetwaarde/minimale reserveringswaarde is inclusief bedieningsgeld, (toeristenbelasting) en b.t.w. terzake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke is gebaseerd op de binnen Kwartier Noord geldende gemiddelden. De minimale omzetwaarde/minimale reserveringswaarde wordt vermeld in de horecaovereenkomst.
1.8 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan Kwartier Noord gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt en of wijziging van de datum, dan wel de in schriftelijke vorm door Kwartier Noord aan de klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
1.9 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.
1.10 Groep
Een groep van 8 of meer personen aan wie door Kwartier Noord een of meer horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen horecaovereenkomsten.
1.11 Individu
Iedere persoon die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.
1.12 Goederen
Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.
1.13 Kurkengeld
Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van Kwartier Noord nuttigen van niet door dat Kwartier Noord verstrekte drank.
1.14 Keukengeld
Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van Kwartier Noord nuttigen van niet door dat Kwartier Noord verstrekte spijzen.

Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van deze horecaovereenkomsten.
2.2 Afwijken van de Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.
2.3 De Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Kwartier Noord gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het exploiteren van haar horecabedrijf.
2.4 Zijn de Algemene Voorwaarden eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde horecaovereenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de Algemene Voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende horecaovereenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming van horecaovereenkomsten
3.1 Kwartier Noord kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een horecaovereenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie).
3.2 Alle door Kwartier Noord gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet het horecabedrijf binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.
3.3 Wanneer Kwartier Noord aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voorzover een andere potentiële klant Kwartier Noord een aanbod doet tot het sluiten van een horecaovereenkomst terzake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande horecadiensten. De optiehouder dient alsdan door Kwartier Noord van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden. Verloop van het optierecht wordt vermeld in de horecaovereenkomst.
3.4 Horecaovereenkomsten voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Kwartier Noord is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van het horecabedrijf
4.1 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor Kwartier Noord. Alle verplichtingen welke voortvloeien uit het speciale karakter van het horecabedrijf en de aard van de te verrichten horecadiensten zijn opgenomen in de hiernavolgende artikelen.
4.2 In het geval dat de speciale regeling als bedoeld in de artikelen 5 e.v. afwijkt van een algemene bepaling in de artikelleden 4.3 t/m 4.7 geldt de speciale regeling.
4.3 Kwartier Noord is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in Kwartier Noord gebruikelijke wijze.
4.4 De in artikel 4.3 genoemde verplichting geldt niet:
• in geval van overmacht aan de zijde van het horecabedrijf als bedoeld in artikel 13;
• indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
• indien de groep niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
• indien de klant de in artikel 8 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
• indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens Kwartier Noord heeft.
4.5 Kwartier Noord is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen.
4.6 Indien Kwartier Noord voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, dient Kwartier Noord op die goederen te letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 10.
4.7 Kwartier Noord is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Verplichtingen van het restaurantbedrijf Smûk
5.1 Kwartier Noord is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de gast de overeen-gekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te verstrekken van een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als in zijn restaurant gebruikelijk is.
5.2 Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen dan verstrekt het Kwartier Noord op verzoek datgene van de spijzen en dranken die het op dat moment kan verstrekken, onverminderd het overige in artikel 5.1 bepaalde.
5.3 Kwartier Noord is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn restaurant. Kwartier Noord kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het restaurant te verlaten.
5.4 Indien de gast of groep niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan het Kwartier Noord de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 6 Verplichtingen van het horecabedrijf terzake zaalverhuur/gezelschappen
6.1 Kwartier Noord is gerechtigd om ruimte(s) ter beschikking te stellen op basis van groepsgrote, aard van de te verlenen horecadiensten en tijdsplanning. Kwartier Noord is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horeca- overeenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De gast/klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormelde wens van Kwartier Noord betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien Kwartier Noord zich uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal het Kwartier Noord nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Kwartier Noord is voorts gehouden de bij hem gebruikelijke horecadiensten aan de gasten te kunnen verlenen.
6.2 Kwartier Noord is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn horecabedrijf. Kwartier Noord kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het horecabedrijf te verlaten.
6.3 Kwartier Noord is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt Kwartier Noord van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Kwartier Noord tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 7 Annuleringen
7.1 Annulering/datum wijzigen door klanten, algemeen
7.1.1 De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren of de datum te wijzigen, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering of wijziging van datum wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Kwartier Noord het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annuleren of datum wijzigen dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering of wijziging van datum kan de klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 7 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.
7.1.2 Kwartier Noord kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende horecaovereenkomst zal moeten worden verricht aan de klant verklaren bepaalde individuen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.
7.1.3 Het bepaalde in de artikelen 11.1 en 12.4 is ook op annuleringen of datum wijzigingen van toepassing.
7.1.4 Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
7.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
7.1.6 Indien een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, worden de termijnen in de navolgende artikelen vermeerderd met 4 maanden indien de reserveringswaarde van de geannuleerde horecadienst(en) meer bedraagt dan de op overeenkomstige wijze berekende waarde van de overige horecadiensten die Kwartier Noord had kunnen verlenen in het tijdsbestek waarin de geannuleerde horecadiensten verleend hadden moeten worden.
7.1.7 Bedragen die Kwartier Noord met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde volledig aan Kwartier Noord te worden vergoed, mits Kwartier Noord niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.

7.2 Annulering van restaurant/tafelreservering bij Smûk
7.2.1 Individuen
Wanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) bij Smûk is gemaakt voor één of meer individuen dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
• bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het gereserveerde datum/tijdstip zal de klant 50,- euro verschuldigd zijn.

7.3 Annulering andere horecaovereenkomsten.
7.3.1 Voor annulering van alle reserveringen niet vallende onder de artikel 7.2 zal het navolgende gelden.
7.3.2 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep en of één of meer individuen dan geldt voor annulering en of wijziging van de datum van die reservering het navolgende.
• Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 25% van de minimale reserveringswaarde aan Kwartier Noord te betalen.
• Bij annulering tussen de 3 maanden en 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de minimale reserveringswaarde aan Kwartier Noord te betalen.
• Bij annulering tussen de 1 maand en 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de minimale reserveringswaarde aan Kwartier Noord te betalen.
• Bij annulering tussen de 14 dagen en 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de minimale reserveringswaarde aan Kwartier Noord te betalen.
• Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de minimale reserveringswaarde aan Kwartier Noord te betalen.

7.4 Annulering door het horecabedrijf
7.4.1 Kwartier Noord is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat het horecabedrijf afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.
7.4.2 Indien Kwartier Noord een horecaovereenkomst tot het verstrekken van spijs en bijbehorende drank annuleert zijn de artikelen 7.1 en 7.2.1 van overeenkomstige toepassing, met verwisseling van klant en horecabedrijf.
7.4.3 Indien Kwartier Noord een andere horecaovereenkomst dan bedoeld in artikel 7.4.2 annuleert is
artikel 7.1.1 van overeenkomstige toepassing, met verwisseling van klant en horecabedrijf.
7.4.4 Kwartier Noord is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in het horecabedrijf te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat Kwartier Noord de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt Kwartier Noord van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend geval naar tijdsevenredigheid berekend.
7.4.5 Kwartier Noord is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 7.4.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Kwartier Noord alsnog gerechtigd zijn in artikel 7.4.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.
7.4.6. Indien en voor zover Kwartier Noord tevens optreedt als reisorganisator in de zin van de wet geldt met betrekking tot reisovereenkomsten in de zin van de wet het volgende. Kwartier Noord mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Kwartier Noord mag de reisovereenkomst ook anders dan op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. Tot twintig dagen voor de aanvang van de reis mag Kwartier Noord de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Indien de reiziger een wijziging als hiervoor bedoeld afwijst kan Kwartier Noord de reisovereenkomst opzeggen.

Artikel 8 Waarborgsom en tussentijdse betaling
8.1 Kwartier Noord kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder het horecabedrijf deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.
8.2 Kwartier Noord kan telkens tussentijds betaling verlangen van inmiddels verleende horecadiensten.
8.3 Kwartier Noord mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Kwartier Noord onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 9 Reserveringswaarde
9.1 Indien een minimale reserveringswaarde is opgenomen in de horecaovereenkomst is de klant verplicht terzake de betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het bepaalde bedrag (minimale omzet) aan Kwartier Noord te betalen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf
10.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover Kwartier Noord terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.
10.2 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10.6 en 10.7 is Kwartier Noord nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Kwartier Noord. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door Kwartier Noord bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.
10.3 In geen enkel geval is Kwartier Noord gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan
• de reserveringswaarde of, indien dat meer is.
• het door de verzekeraar van Kwartier Noord aan Kwartier Noord terzake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
• de terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.
10.4 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is Kwartier Noord nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het Kwartier Noord.
10.5 Kwartier Noord is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Kwartier Noord houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Kwartier Noord staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Kwartier Noord.
10.6 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 4.6 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat is Kwartier Noord verplicht de schade aan deze goederen tengevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.
10.7 Indien Kwartier Noord goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Kwartier Noord daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Kwartier Noord nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Kwartier Noord opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Kwartier Noord.
10.8 De klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart Kwartier Noord volledig terzake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de gast en/of enige derde jegens Kwartier Noord mocht geldend maken, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door Kwartier Noord krachtens enige overeenkomst met de klant te verlenen of verleende (horeca)dienst dan wel met de accommodatie waarin een zodanige (horeca)dienst werd verleend of moest worden verleend.
10.9 De in artikel 10.8 bedoelde vrijwaringsverplichting geldt ook indien de horecaovereenkomst met de klant en/of de gast geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant
11.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Kwartier Noord en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 12 Afrekening en betaling
12.1 De klant is de in de horecaovereenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de horecaovereenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten horecadiensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de horecadienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door Kwartier Noord op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht danwel zijn opgenomen in een lijst welke aan de klant/gast, desnodig op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend. Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van telefoon, audiovisuele middelen, t.v.-huur e.d. kan door het Kwartier Noord een extra vergoeding worden gevorderd.
12.2 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling zorg te dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt overeengekomen.
12.3 Wanneer voor een rekening voor een lager bedrag dan € 150,- krachtens het bepaalde in het vierde lid een factuur wordt gezonden dan kan Kwartier Noord daarenboven € 15,- aan administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.
12.4 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of beiden aan Kwartier Noord uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.
12.5 Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Kwartier Noord heeft voldaan is Kwartier Noord gerechtigd om alle goederen welke door de gast en/of klant in het horecabedrijf zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de gast en/of klant ten genoegen van Kwartier Noord aan al zijn verplichtingen jegens Kwartier Noord heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Kwartier Noord in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.
12.6 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan Kwartier Noord te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is Kwartier Noord te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.
12.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
12.8 Indien de klant in gebreke is dient hij aan Kwartier Noord alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.
12.9 Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
12.10 Indien Kwartier Noord goederen als bedoeld in artikel 12.5 onder zich heeft en de klant van wie Kwartier Noord de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is Kwartier Noord gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en Kwartier Noord kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van Kwartier Noord resteert wordt aan de klant uitgekeerd.
12.11 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan Kwartier Noord in de navolgende volgorde:
1. de kosten van executie;
2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
3. de rente;
4. de schade;
5. de hoofdsom.
12.12 Betaling geschiedt in Nederlandse courant. Indien Kwartier Noord buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan zal gelden de op het moment van betaling geldende marktkoers. Kwartier Noord kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Kwartier Noord kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.
12.13 Kwartier Noord is nimmer gehouden om cheques, girobetaalkaarten en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Als overmacht voor Kwartier Noord, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het horecabedrijf niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst door Kwartier Noord zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
13.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Kwartier Noord gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de horecaovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.
13.3 Indien een der partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 14 Gevonden voorwerpen
14.1 In het gebouw en zijn aanhorigheden van Kwartier Noord verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij het Kwartier Noord te worden ingeleverd.
14.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een 3 maanden na de inlevering daarvan bij het Kwartier Noord heeft gemeld, verkrijgt Kwartier Noord de eigendom.
14.3 Indien Kwartier Noord door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Kwartier Noord is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 15 Kurkengeld
15.1 Indien de gast en/of klant in de ruimten van Kwartier Noord drank nuttigt die niet door Kwartier Noord verstrekt is, is de klant per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.
15.2 Indien de gast en/of klant in de ruimten van Kwartier Noord spijzen nuttigt die niet door Kwartier Noord verstrekt zijn, is de klant terzake een bedrag aan keukengeld verschuldigd.
15.3 De in de artikelen 15.1 en 15.2 bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in redelijkheid vastgesteld door Kwartier Noord.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
16.2 Ingeval van geschillen tussen Kwartier Noord en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van Kwartier Noord, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van het horecabedrijf het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.
16.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.
16.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Offerte
aanvragen